Årsmöte 2024

  • 19 feb 2024

LUGI FF välkomnar samtliga medlemmar till årsmötet!

Kallelse till ÅRSMÖTE den 11 mars 2024 kl. 19.00

Lokal: Fäktsalen, Victoriastadion

****************************************************

Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) revisor för en tid av ett år,
d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande; samt
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
14. Mötet avslutas.

Möteshandlingar tillgängliggörs 1 vecka innan mötet.

****************************************************

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen föreslår till ordförande:
========================================
Jan Ringius (sittande styrelseledamot och förälder till värjfäktare).

Valberedningen föreslår fyra ledamöter i styrelsen:
==================================================
Elin Olander (omval, sittande styrelseledamot, förälder till värjfäktare)

Annica Carlstedt (omval, sittande styrelseledamot, förälder till sabelfäktare)
Annika Wåhlström (nyval, förälder till värjfäktare)
Giovanni Cagnotto (nyval, förälder till värjfäktare)

Valberedningen föreslår till revisor:
=====================================
Martina Kvist Reimer (omval, sittande revisor)

För LUGI valberedningen,
Ola Rauer, ordförande och Emma Frigyesi, vice ordförande
ola@rauer.se
emma@frigyesi.se